Der graves fiberkabel ned i vores område

GlobalConnect (tidligere OneFiber) er igang med at nedgrave fiberkabel i vores område (nedgraves midt i fortove under fliser). Hvis du er interesseret i at få en fiberforbindelse med hastighed op til 1.000/1.000Mbit/s (download og upload) og gratis tilslutning, så skal du huske at tilmelde dig på Deres hjemmeside nedenfor senest d. 4 april. Du har allerede modtaget flyver i din postkasse med samme information.

Med en fiberforbindelse fra GlobalConnect Privat kan du få:

– Fiberinstallation til 0 kr., hvis I tilmelder jer inden den 4. april 2023
– Høj hastighed op til 1000/1000 Mbit/s
– Mulighed for at gøre jeres bolig mere attraktiv ved udlejning eller salg
– Mulighed for frit at vælge mellem tjenesteudbydere

Bemærk: Der er en bindingsperiode på 6 mdr.

I kan tilmelde Jer på hjemmesiden her: Fibernet til private | Få hurtig og stabil forbindelse | GlobalConnect.dk

Vejbump ud for SOR-33

Vi er blevet pålagt at lovliggøre vejbumpet ud for Sorrentovej 33 efter at en borger har påkørt bumpet (ramt på med undervognen) og klaget til kommunen. Efterfølgende har kommunen rettet henvendelse til os og bedt os tjekke og lovliggøre bumpet.

Historie: Fra gammel tid blev der lagt lidt restasfalt på netop dette bump ifm. vejarbejde i vores område. Derfor har bumpet været ca. 4 højere end de tilladte 10cm.

Entreprenør: Nordkysten

Underleverandør: PEAB Asfalt

Vi bad entreprenøren om at fræse af højden i håbet om at vi kunne nøjes med at fjerne det gamle lag asfalt, da det ville være den billigste løsning. Desværre slap den gamle asfalt i underlaget, så nu bliver vi nødt til at etablere et helt nyt vejbump. Steler kan måske genbruges, men der skal påmales nye skakterninger og nyt refleksbånd på gammel steler.

Dato: 21/9-2020: Entreprenøren forsøger at fræse toppen af vejbumpet

Dato 2/10-2020: Nyt vejbump bliver anlagt:

Link til bekendtgørelse om vejbump på Retsinformation.dk:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/620

Trafiksanering Engvej Nord

På generalforsamlingen d. 22/9-2020 blev der fremsat et forslag af grundejer Gustav (SOR-48a) vedr. trafiksanering for Engvej “Nord” (mod Sorrentovej/”Store” Engvej). Forslag blev vedtaget, og den nye bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.

Placering af nyt vejbump på Engvej “Nord” er vist med den røde stjerne markering nedenfor:

Partshøring vedrørende etablering af busstoppested på Italiensvej

Grundejere mod Italiensvej har modtaget partshøringsbrev fra kommunen vedr. etablering af busstoppested på Italiensvej.

Baggrund og placering af stoppested

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. april 2018 en samlet
busbestilling i forbindelse med Cityringens åbning. Når Cityringen forventeligt åbner i september 2019, vil 85 % af alle boliger, arbejdspladser og studiepladser i de tætteste bydele ligge inden for 600 meters afstand på en metro- eller S-togsstation. Derfor vil man tilpasse busnettet, så det bliver sikret, at der er det bedst mulige samspil mellem metro, tog og bus.

Modstand fra grundejere

Flere af de berørte grundejere er imod denne ide da det kan medføre farlige trafikale problemer. Bussen kommer også til at køre ad Strandlodsvej, hvor fremkommeligheden i forvejen er meget dårlig p.g.a. parkerede biler i begge sider. Hvis en bus skal køre igennem, vil det være ekstra farligt at være cyklist på Strandlodsvej.

Se skitse, partshøringbrev fra kommunen samt nyt buslinjenet fra Movia nedenfor:

Generalforsamling 22/5-2019 kl. 19-21

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 22 maj kl. 19-21 i Sundkirken (menighedssalen). Reserver datoen allerede nu og tilkendegiv gerne, om du har planer om at deltage af hensyn til indkøb af smørrebrød. Hvis du er på Facebook kan du benytte nedenstående link:

https://www.facebook.com/events/375319776625127/

Ellers skriv til formanden ellers vores kasserer om du/I har planer om at deltage på generalforsamlingen.

Indkaldelse vil blive omdelt og slået op her på siden samt på mail i god tid. Håber vi ses.

På bestyrelsens vegne.

Formanden.

Ansøgning om etablering af 3-timers p-zone for vores område

Efter indførelse af 3-timers p-zone ved Lergravsparken (17 marts 2016) har mange grundejerforeninger – inkl. vores egen – oplevet en øget parkering i vores område. Problemet med parkering er blevet “skubbet” ud i vores område, og især langs Italiensvej, hvor det stadig er gratis at langtidsparkere, og mange rejsende til lufthavnen benytter sig af den gratis parkering langs Italiensvej. Biler holder ofte langtidsparkeret på Italiensvej i ugevis.

Problemet med uvedkommende langtidsparkering er blevet et problem vi må gøre noget ved. I samarbejde med 8 GF’er har vi hver især foretaget en afstemning vedr. indførelse af 3-timers p-zonen til at omfatte området på begge sider af Amager Strand Metro inkl. vores område. Resultatet af afstemningen var et klart flertal for indførelse af 3-timers p-zone i vores område.

I fællesskab har 8 GF’er derfor udfærdiget og sendt en ansøgning til Københavns Kommune – se vedlagte PDF nedenfor.

Ansøgning om 3-timers p-zone omkring Amager Strand Metro

Vi forventer at kommunen ser velvilligt på ansøgningen og vil godkende, men der kan være andre hensyn og foranstaltninger kommunen skal tage forud for etablering af 3-timers p-zone for vores område, og det kan derfor være en langvarig process.

GF = Grundejerforening

Resultat af spørgeskema vedr. 3-timers p-zone i vores område

Resultat af den uformelle afstemning for G/F Rugbakken

30 parceller har responderet hvilket giver en respons på 60%.
22 tilkendegav at vi skulle gå videre med forslaget,
7 var imod og 1 var neutral.

Så selvom der ikke er absolut flertal for at arbejde videre med projektet, så er det et markant flertal som går ind for forslaget om indførelse af 3-timers p-zone I vores område.

Link til spørgeskema:

https://da.surveymonkey.com/results/SM-NTW7V8JG8/

Spørgeskema vedr. 3-timers p-zone for vores område

Kære alle,

Otte grundejerforeninger i vores område omkring Amager Strand Metrostation/Italiensvej er gået sammen for at undersøge problemet med øget parkering i vores område, samt mulighed for at begrænse den udefrakommende parkering – såfremt der er et ønske for dette. I den forbindelse har vi oprettet et spørgeskema til vores medlemmer, som du/I bedes besvare inden 7. februar 2018. For de matrikler, hvor der er flere beboere/lejemål, må I gerne sende 2 besvarelser pr. matrikel. Husk at angive adressen, som besvarelsen gælder for. På forhånd tak.

Link til spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/r/CVJ7C6H

Nedenstående er medtaget teksten fra spørgeskemaet.

Kære foreningsmedlem i G/F Rugbakken.

I de seneste år er der indtruffet en række begivenheder, som har ført til en forværring af trafik- og parkeringsforhold i vores grundejerforeninger. I marts 2016 blev en ny 3-timers parkeringszone introduceret omkring Lergravsparkens metrostation. Siden parkeringszonen trådte i kraft har foreningerne med ejerskab af de private fællesveje i området syd for Lergravsparkens metrostation, oplevet en stærkt stigende grad af uvedkommende trafik og parkering bland andet som følge af ferieparkering for rejsende fra og til Københavns Lufthavn, gæster til Strandparken samt pendlerparkering. De forværrede trafik- og parkeringsforhold viser sig ved: Forringet trafiksikkerhed Manglende parkeringspladser til beboerne, samt blokering af udkørsler Forøget vejslid, og deraf stigende udgifter til vejvedligeholdelse Otte foreninger i området (Fredenshøj, Strandlyst, Rugbakken, Landlyst, AB Viben, Gefion, Sundby Strandvænge, Strandbo) har haft et indledende møde for at udveksle erfaringer. Vi kunne konstatere at der, for at imødegå den stigende trafik og parkering, var generel stemning for at udvide tre-timers parkeringszonen endnu længere mod syd således at den også omfatter de involverede foreningers områder. I den forbindelse vil vi gerne formelt, men uforpligtende, spørge om Jeres holdning til en sådan udvidelse af 3-timers parkeringszonen. For p-zonen gælder Tre timers parkering i tidsrummet 8-19 på hverdage Beboere i zonen kan bestille gratis beboerlicens Det er ikke muligt at købe ekstra p-tid, og der udstedes ikke gæstelicenser eller gæstebilletter Lokale p-restriktioner gælder stadig på strækninger, hvor der ved særlig skiltning er markeret tids- eller andre parkeringsbegrænsninger. Folk, der arbejder i området og plejer at køre i bil frem for at tage det offentlige, skal være opmærksomme på, at bilen kun må holde parkeret inden for zonen I tre timer. En ordning med gæstebilletter har været efterspurgt, men det er ikke en juridisk holdbar løsning, fordi man ikke kan gøre forskel på forskellige kategorier af gæster, og fordi formålet med restriktionen netop er, at udefrakommende skal fravælge bilen. Restriktionerne gælder også for gæster, håndværkere og andre, som besøger beboerne i p-zonen. Tidsbegrænsningen gælder dog kun i tidsrummet 8-19 på hverdage, så hvis man fx har gæster om aftenen eller i weekenden, kan de stadig komme på besøg uden at skulle flytte bilen.

Svarmuligheder

 

[   ] Ja, jeg giver de otte foreninger i fællesskab mandat til at forsætte arbejdet med en ansøgning til Københavns Kommune angående udvidelse af parkeringszonen.

[   ] Nej, gør intet. Det er et problem vi må leve med.

Billeder fra vejfesten 2017

Vejfesten blev afhold lørdag d. 19 Aug. 2017 ud for Milanovej 55. Der var et pænt fremmøde ca. 40 voksne og 20 børn. Da vores foreningen fylder 100 år til oktober var foreningen vært med helstegt pattegris. Der var blevet indkøb en 30kg pattegris, svindehuder til hjemmelavede flæskesvær samt 100 stk brune pølse.

  • Tak til alle som deltog og havde taget en ret med. Det var meget lækkert tilbehør at vælge imellem.
  • Tak til Milanovej 55 for lån af telt, bord og stole samt DJ Mixerpult til festen
  • Tak til Sorrentovej 42 for lån af ekstra borde og klapstole
  • Tak til Milanovej 56 for lån af havebord og flamingotønde til øl/vand
  • Tak til alle som hjalp til med opsætning og nedtagning af telt samt oprydning

Håber at alle hyggede sig og fik hilst på naboer og andre grundejere i vores forenignen, som man ikke lige får hilst på i hverdagen.

Nedenstående er lidt billeder fra vejfesten: