Partshøring vedrørende etablering af busstoppested på Italiensvej

Grundejere mod Italiensvej har modtaget partshøringsbrev fra kommunen vedr. etablering af busstoppested på Italiensvej.

Baggrund og placering af stoppested

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. april 2018 en samlet
busbestilling i forbindelse med Cityringens åbning. Når Cityringen forventeligt åbner i september 2019, vil 85 % af alle boliger, arbejdspladser og studiepladser i de tætteste bydele ligge inden for 600 meters afstand på en metro- eller S-togsstation. Derfor vil man tilpasse busnettet, så det bliver sikret, at der er det bedst mulige samspil mellem metro, tog og bus.

Modstand fra grundejere

Flere af de berørte grundejere er imod denne ide da det kan medføre farlige trafikale problemer. Bussen kommer også til at køre ad Strandlodsvej, hvor fremkommeligheden i forvejen er meget dårlig p.g.a. parkerede biler i begge sider. Hvis en bus skal køre igennem, vil det være ekstra farligt at være cyklist på Strandlodsvej.

Se skitse, partshøringbrev fra kommunen samt nyt buslinjenet fra Movia nedenfor:

Generalforsamling 22/5-2019 kl. 19-21

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 22 maj kl. 19-21 i Sundkirken (menighedssalen). Reserver datoen allerede nu og tilkendegiv gerne, om du har planer om at deltage af hensyn til indkøb af smørrebrød. Hvis du er på Facebook kan du benytte nedenstående link:

https://www.facebook.com/events/375319776625127/

Ellers skriv til formanden ellers vores kasserer om du/I har planer om at deltage på generalforsamlingen.

Indkaldelse vil blive omdelt og slået op her på siden samt på mail i god tid. Håber vi ses.

På bestyrelsens vegne.

Formanden.

Ansøgning om etablering af 3-timers p-zone for vores område

Efter indførelse af 3-timers p-zone ved Lergravsparken (17 marts 2016) har mange grundejerforeninger – inkl. vores egen – oplevet en øget parkering i vores område. Problemet med parkering er blevet “skubbet” ud i vores område, og især langs Italiensvej, hvor det stadig er gratis at langtidsparkere, og mange rejsende til lufthavnen benytter sig af den gratis parkering langs Italiensvej. Biler holder ofte langtidsparkeret på Italiensvej i ugevis.

Problemet med uvedkommende langtidsparkering er blevet et problem vi må gøre noget ved. I samarbejde med 8 GF’er har vi hver især foretaget en afstemning vedr. indførelse af 3-timers p-zonen til at omfatte området på begge sider af Amager Strand Metro inkl. vores område. Resultatet af afstemningen var et klart flertal for indførelse af 3-timers p-zone i vores område.

I fællesskab har 8 GF’er derfor udfærdiget og sendt en ansøgning til Københavns Kommune – se vedlagte PDF nedenfor.

Ansøgning om 3-timers p-zone omkring Amager Strand Metro

Vi forventer at kommunen ser velvilligt på ansøgningen og vil godkende, men der kan være andre hensyn og foranstaltninger kommunen skal tage forud for etablering af 3-timers p-zone for vores område, og det kan derfor være en langvarig process.

GF = Grundejerforening

Resultat af spørgeskema vedr. 3-timers p-zone i vores område

Resultat af den uformelle afstemning for G/F Rugbakken

30 parceller har responderet hvilket giver en respons på 60%.
22 tilkendegav at vi skulle gå videre med forslaget,
7 var imod og 1 var neutral.

Så selvom der ikke er absolut flertal for at arbejde videre med projektet, så er det et markant flertal som går ind for forslaget om indførelse af 3-timers p-zone I vores område.

Link til spørgeskema:

https://da.surveymonkey.com/results/SM-NTW7V8JG8/

Spørgeskema vedr. 3-timers p-zone for vores område

Kære alle,

Otte grundejerforeninger i vores område omkring Amager Strand Metrostation/Italiensvej er gået sammen for at undersøge problemet med øget parkering i vores område, samt mulighed for at begrænse den udefrakommende parkering – såfremt der er et ønske for dette. I den forbindelse har vi oprettet et spørgeskema til vores medlemmer, som du/I bedes besvare inden 7. februar 2018. For de matrikler, hvor der er flere beboere/lejemål, må I gerne sende 2 besvarelser pr. matrikel. Husk at angive adressen, som besvarelsen gælder for. På forhånd tak.

Link til spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/r/CVJ7C6H

Nedenstående er medtaget teksten fra spørgeskemaet.

Kære foreningsmedlem i G/F Rugbakken.

I de seneste år er der indtruffet en række begivenheder, som har ført til en forværring af trafik- og parkeringsforhold i vores grundejerforeninger. I marts 2016 blev en ny 3-timers parkeringszone introduceret omkring Lergravsparkens metrostation. Siden parkeringszonen trådte i kraft har foreningerne med ejerskab af de private fællesveje i området syd for Lergravsparkens metrostation, oplevet en stærkt stigende grad af uvedkommende trafik og parkering bland andet som følge af ferieparkering for rejsende fra og til Københavns Lufthavn, gæster til Strandparken samt pendlerparkering. De forværrede trafik- og parkeringsforhold viser sig ved: Forringet trafiksikkerhed Manglende parkeringspladser til beboerne, samt blokering af udkørsler Forøget vejslid, og deraf stigende udgifter til vejvedligeholdelse Otte foreninger i området (Fredenshøj, Strandlyst, Rugbakken, Landlyst, AB Viben, Gefion, Sundby Strandvænge, Strandbo) har haft et indledende møde for at udveksle erfaringer. Vi kunne konstatere at der, for at imødegå den stigende trafik og parkering, var generel stemning for at udvide tre-timers parkeringszonen endnu længere mod syd således at den også omfatter de involverede foreningers områder. I den forbindelse vil vi gerne formelt, men uforpligtende, spørge om Jeres holdning til en sådan udvidelse af 3-timers parkeringszonen. For p-zonen gælder Tre timers parkering i tidsrummet 8-19 på hverdage Beboere i zonen kan bestille gratis beboerlicens Det er ikke muligt at købe ekstra p-tid, og der udstedes ikke gæstelicenser eller gæstebilletter Lokale p-restriktioner gælder stadig på strækninger, hvor der ved særlig skiltning er markeret tids- eller andre parkeringsbegrænsninger. Folk, der arbejder i området og plejer at køre i bil frem for at tage det offentlige, skal være opmærksomme på, at bilen kun må holde parkeret inden for zonen I tre timer. En ordning med gæstebilletter har været efterspurgt, men det er ikke en juridisk holdbar løsning, fordi man ikke kan gøre forskel på forskellige kategorier af gæster, og fordi formålet med restriktionen netop er, at udefrakommende skal fravælge bilen. Restriktionerne gælder også for gæster, håndværkere og andre, som besøger beboerne i p-zonen. Tidsbegrænsningen gælder dog kun i tidsrummet 8-19 på hverdage, så hvis man fx har gæster om aftenen eller i weekenden, kan de stadig komme på besøg uden at skulle flytte bilen.

Svarmuligheder

 

[   ] Ja, jeg giver de otte foreninger i fællesskab mandat til at forsætte arbejdet med en ansøgning til Københavns Kommune angående udvidelse af parkeringszonen.

[   ] Nej, gør intet. Det er et problem vi må leve med.

Billeder fra vejfesten 2017

Vejfesten blev afhold lørdag d. 19 Aug. 2017 ud for Milanovej 55. Der var et pænt fremmøde ca. 40 voksne og 20 børn. Da vores foreningen fylder 100 år til oktober var foreningen vært med helstegt pattegris. Der var blevet indkøb en 30kg pattegris, svindehuder til hjemmelavede flæskesvær samt 100 stk brune pølse.

  • Tak til alle som deltog og havde taget en ret med. Det var meget lækkert tilbehør at vælge imellem.
  • Tak til Milanovej 55 for lån af telt, bord og stole samt DJ Mixerpult til festen
  • Tak til Sorrentovej 42 for lån af ekstra borde og klapstole
  • Tak til Milanovej 56 for lån af havebord og flamingotønde til øl/vand
  • Tak til alle som hjalp til med opsætning og nedtagning af telt samt oprydning

Håber at alle hyggede sig og fik hilst på naboer og andre grundejere i vores forenignen, som man ikke lige får hilst på i hverdagen.

Nedenstående er lidt billeder fra vejfesten:

 

Opmaling af vejskilte

Enkelte af vores vejskilte er svært læselige, da malingen er nedbrudt med tidens vind og vejr.

Vi undersøger med kommunen om muligheden for at få vejskilte renoveret/opmalet. Mail sendt til kommunen dags dato (2/4-2017).

Status: Afventer svar fra kommunen

Italiensvej overgår til offentlig vej pr. 1. maj 2017

Kommunen har nu afgjort, at Italiensvej overgår til offentlig vej den 1. maj 2017. Dermed er en lang kamp mod kommunen om at tage vejen tilbage endelig ved at nå en afslutning, og vores forening er sluppet af med vedligeholdelsespligten for Italiensvej.

Italiensvej

Beboere mod Italiesvej har modtaget brev i deres eBoks med samme information.

Se vedlagte PDF for afgørelse: Afgørelse Italiensvej

Ændringen i vejens status træder i kraft pr. 1. maj 2017. Så det vil først være fra 1. maj, at det kan ses i Københavnerkortet.

Det skal fejres!
Med den gode nyhed planlægger bestyrelsen at bruge lidt ekstra penge på vejfesten til sommer (lørdag d. 19 august 2017), så afgørelsen kan fejres – sammen med 100 års jubilæum for vores grundejerforening. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!


Vores kontakt hos Kommunen

Kristian Dan Vestergaard
Sagsbehandler
Tilladelse til Vejændring
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

Njalsgade 13, 1. sal
Postboks 380
2300 København S

Mobil 2159 3903
E-mail fb2y@tmf.kk.dk
EAN 5798009809452

 

Parkeringstælling for Italiensvej (nordlige del)

Analyse af parkering langs den nordlige del af Italiensvej (fra Engvej til Genuavej), som tilstøder vores foreningsområde. Se vedlagte PDF for analyse og resultat af parkeringstællingen, som bekræfter en øget parkering på Italiensvej efter indførelse af 3-timers P-zone ved Lergravsparken. Klik på nedenstående link for Parkeringstælling (PDF dokument):

Parkeringstaelling

Parkeringstællingen er udfærdiget af vores Kasserere Povl Holm (Italiensvej 53).