Partshøring vedrørende etablering af busstoppested på Italiensvej

Grundejere mod Italiensvej har modtaget partshøringsbrev fra kommunen vedr. etablering af busstoppested på Italiensvej.

Baggrund og placering af stoppested

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. april 2018 en samlet
busbestilling i forbindelse med Cityringens åbning. Når Cityringen forventeligt åbner i september 2019, vil 85 % af alle boliger, arbejdspladser og studiepladser i de tætteste bydele ligge inden for 600 meters afstand på en metro- eller S-togsstation. Derfor vil man tilpasse busnettet, så det bliver sikret, at der er det bedst mulige samspil mellem metro, tog og bus.

Modstand fra grundejere

Flere af de berørte grundejere er imod denne ide da det kan medføre farlige trafikale problemer. Bussen kommer også til at køre ad Strandlodsvej, hvor fremkommeligheden i forvejen er meget dårlig p.g.a. parkerede biler i begge sider. Hvis en bus skal køre igennem, vil det være ekstra farligt at være cyklist på Strandlodsvej.

Se skitse, partshøringbrev fra kommunen samt nyt buslinjenet fra Movia nedenfor:

Generalforsamling 22/5-2019 kl. 19-21

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag d. 22 maj kl. 19-21 i Sundkirken (menighedssalen). Reserver datoen allerede nu og tilkendegiv gerne, om du har planer om at deltage af hensyn til indkøb af smørrebrød. Hvis du er på Facebook kan du benytte nedenstående link:

https://www.facebook.com/events/375319776625127/

Ellers skriv til formanden ellers vores kasserer om du/I har planer om at deltage på generalforsamlingen.

Indkaldelse vil blive omdelt og slået op her på siden samt på mail i god tid. Håber vi ses.

På bestyrelsens vegne.

Formanden.

Ansøgning om etablering af 3-timers p-zone for vores område

Efter indførelse af 3-timers p-zone ved Lergravsparken (17 marts 2016) har mange grundejerforeninger – inkl. vores egen – oplevet en øget parkering i vores område. Problemet med parkering er blevet “skubbet” ud i vores område, og især langs Italiensvej, hvor det stadig er gratis at langtidsparkere, og mange rejsende til lufthavnen benytter sig af den gratis parkering langs Italiensvej. Biler holder ofte langtidsparkeret på Italiensvej i ugevis.

Problemet med uvedkommende langtidsparkering er blevet et problem vi må gøre noget ved. I samarbejde med 8 GF’er har vi hver især foretaget en afstemning vedr. indførelse af 3-timers p-zonen til at omfatte området på begge sider af Amager Strand Metro inkl. vores område. Resultatet af afstemningen var et klart flertal for indførelse af 3-timers p-zone i vores område.

I fællesskab har 8 GF’er derfor udfærdiget og sendt en ansøgning til Københavns Kommune – se vedlagte PDF nedenfor.

Ansøgning om 3-timers p-zone omkring Amager Strand Metro

Vi forventer at kommunen ser velvilligt på ansøgningen og vil godkende, men der kan være andre hensyn og foranstaltninger kommunen skal tage forud for etablering af 3-timers p-zone for vores område, og det kan derfor være en langvarig process.

GF = Grundejerforening

Resultat af spørgeskema vedr. 3-timers p-zone i vores område

Resultat af den uformelle afstemning for G/F Rugbakken

30 parceller har responderet hvilket giver en respons på 60%.
22 tilkendegav at vi skulle gå videre med forslaget,
7 var imod og 1 var neutral.

Så selvom der ikke er absolut flertal for at arbejde videre med projektet, så er det et markant flertal som går ind for forslaget om indførelse af 3-timers p-zone I vores område.

Link til spørgeskema:

https://da.surveymonkey.com/results/SM-NTW7V8JG8/

Spørgeskema vedr. 3-timers p-zone for vores område

Kære alle,

Otte grundejerforeninger i vores område omkring Amager Strand Metrostation/Italiensvej er gået sammen for at undersøge problemet med øget parkering i vores område, samt mulighed for at begrænse den udefrakommende parkering – såfremt der er et ønske for dette. I den forbindelse har vi oprettet et spørgeskema til vores medlemmer, som du/I bedes besvare inden 7. februar 2018. For de matrikler, hvor der er flere beboere/lejemål, må I gerne sende 2 besvarelser pr. matrikel. Husk at angive adressen, som besvarelsen gælder for. På forhånd tak.

Link til spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/r/CVJ7C6H

Nedenstående er medtaget teksten fra spørgeskemaet.

Kære foreningsmedlem i G/F Rugbakken.

I de seneste år er der indtruffet en række begivenheder, som har ført til en forværring af trafik- og parkeringsforhold i vores grundejerforeninger. I marts 2016 blev en ny 3-timers parkeringszone introduceret omkring Lergravsparkens metrostation. Siden parkeringszonen trådte i kraft har foreningerne med ejerskab af de private fællesveje i området syd for Lergravsparkens metrostation, oplevet en stærkt stigende grad af uvedkommende trafik og parkering bland andet som følge af ferieparkering for rejsende fra og til Københavns Lufthavn, gæster til Strandparken samt pendlerparkering. De forværrede trafik- og parkeringsforhold viser sig ved: Forringet trafiksikkerhed Manglende parkeringspladser til beboerne, samt blokering af udkørsler Forøget vejslid, og deraf stigende udgifter til vejvedligeholdelse Otte foreninger i området (Fredenshøj, Strandlyst, Rugbakken, Landlyst, AB Viben, Gefion, Sundby Strandvænge, Strandbo) har haft et indledende møde for at udveksle erfaringer. Vi kunne konstatere at der, for at imødegå den stigende trafik og parkering, var generel stemning for at udvide tre-timers parkeringszonen endnu længere mod syd således at den også omfatter de involverede foreningers områder. I den forbindelse vil vi gerne formelt, men uforpligtende, spørge om Jeres holdning til en sådan udvidelse af 3-timers parkeringszonen. For p-zonen gælder Tre timers parkering i tidsrummet 8-19 på hverdage Beboere i zonen kan bestille gratis beboerlicens Det er ikke muligt at købe ekstra p-tid, og der udstedes ikke gæstelicenser eller gæstebilletter Lokale p-restriktioner gælder stadig på strækninger, hvor der ved særlig skiltning er markeret tids- eller andre parkeringsbegrænsninger. Folk, der arbejder i området og plejer at køre i bil frem for at tage det offentlige, skal være opmærksomme på, at bilen kun må holde parkeret inden for zonen I tre timer. En ordning med gæstebilletter har været efterspurgt, men det er ikke en juridisk holdbar løsning, fordi man ikke kan gøre forskel på forskellige kategorier af gæster, og fordi formålet med restriktionen netop er, at udefrakommende skal fravælge bilen. Restriktionerne gælder også for gæster, håndværkere og andre, som besøger beboerne i p-zonen. Tidsbegrænsningen gælder dog kun i tidsrummet 8-19 på hverdage, så hvis man fx har gæster om aftenen eller i weekenden, kan de stadig komme på besøg uden at skulle flytte bilen.

Svarmuligheder

 

[   ] Ja, jeg giver de otte foreninger i fællesskab mandat til at forsætte arbejdet med en ansøgning til Københavns Kommune angående udvidelse af parkeringszonen.

[   ] Nej, gør intet. Det er et problem vi må leve med.

Billeder fra vejfesten 2017

Vejfesten blev afhold lørdag d. 19 Aug. 2017 ud for Milanovej 55. Der var et pænt fremmøde ca. 40 voksne og 20 børn. Da vores foreningen fylder 100 år til oktober var foreningen vært med helstegt pattegris. Der var blevet indkøb en 30kg pattegris, svindehuder til hjemmelavede flæskesvær samt 100 stk brune pølse.

  • Tak til alle som deltog og havde taget en ret med. Det var meget lækkert tilbehør at vælge imellem.
  • Tak til Milanovej 55 for lån af telt, bord og stole samt DJ Mixerpult til festen
  • Tak til Sorrentovej 42 for lån af ekstra borde og klapstole
  • Tak til Milanovej 56 for lån af havebord og flamingotønde til øl/vand
  • Tak til alle som hjalp til med opsætning og nedtagning af telt samt oprydning

Håber at alle hyggede sig og fik hilst på naboer og andre grundejere i vores forenignen, som man ikke lige får hilst på i hverdagen.

Nedenstående er lidt billeder fra vejfesten:

 

Partshøring om overtagelse af del af Italiensvej

Borgerrepræsentationen har d. 22. september 2016 godkendt vores indstilling om at kommunen overtager en del af Italiensvej.
På baggrund af dette har kommunen d.d. sendt vedlagte ”Partshøring vedr. overtagelse af del af Italiensvej” til vores medlemmer, der har ejendomme tilgrænsende vejen. Brev er sendt til medlemmer eBoks.

partshoering-om-overtagelse-af-del-af-italiensvej_docx

udkast-til-afgoerelse-om-overtagelse-af-del-af-italiensvej

bilag-1

Italiensvej
“Vores” del af Italiensvej overgår til kommunen og skifter status fra privat fællesvej til offentlig vej. Tryk for billedet for stort kort.

Vores forening har kæmpet en lang kamp for at nå hertil, men nu ser det ud til at lykkedes med at vi kan slippe af med vejen og den omkostningsbombe, som ligger og venter næste gang Italiensvej skal renoveres.

Såfremt nogen af vores grundejere påtænker at gøre indsigelse vedr. kommunens overtagelse af vejen, så kontakt formanden eller et bestyrelsesmedlem først så evt. misforståelser kan afklares.

På bestyrelsens vegne
Formanden

Gennemgang for ibrugtagning Italiensvej (Nord)

Onsdag d. 5/10-2016 blev der afholdt gennemgang af Italiensvej (nordlige del) for ibrugtagning efter opgravning i fortove for opsætning af LED gadebelysning.

Deltagere:

  • Jesper Renneberg Andersen (Site Manager, Citelum)
  • Jan Kofod (Helbo.dk)
  • John Nielsen (Fmd., G/F Rugbakken)

Vedr. LED gadebelysningen: Lysstyrken vil blive dæmpet med ca. 21% når projektet og systemer er kørt ind.

Fejl og mangler blev noteret ned ved gennemgangen, og vil blive udbedret inden for nærmeste par uger.

Nr. Adresse Konstateret mangel
1 V. nr 43 Flise rettes
2 V. Milanovej armatur rettes
3 ———- Fliser rettes samt asfaltlapper rep/udbedres
4 Tv. for Brandhane Fliser knækket
5 V. nr. 53-55 armatur rettes, ny flise v.indkørsel skiftes
6 V. nr. 57 armatur rettes
7
8 Her skal eftergruses flere steder.

 

Sikre skoleveje for Skolen ved Sundet (SVS)

Vores genbo grundejerforeningen Fredenshøj, som ligger på den modsatte side af Italiensvej, har gennem længere tid arbejdet sammen med Skolen ved Sundet (SVS) om at gøre skolevejene mere sikre for skolens børn. Der foreligger nu et forslag sammen med kommunen – se nedenstående tegning for Italiensvej, som er omfattet af løsningsforslaget:

Italiensvej sikker skolevej
Projekt Sikker Skolevej for Skolen ved Sundet (SVS) – skitse af bump installation på Italiensvej i kryds ved Mantuavej og Genuavej

Se bilag længere nede for samlet løsningsforslag.


Italiensvej/Marsalavej – Ved Skolen ved Sundet

Ved Skolen ved Sundet etableres bump og hævede flader for at dæmpe bilernes hastighed på særligt kritiske krydsningspunkter på vej til skolen. Projektet vil skabe en mere sikker krydsning for cyklister og fodgængere i krydset Italiensvej/Marsalavej samt på Engvej ved Kaldæavej.

På vedlagte tegninger ses eksisterende forhold samt en skitse af det ønskede projekt. Projektet består at en større bump-installation på Italiensvej, en kys-og-farvel zone på Engvej og en række bump på Mantuavej, Marsalavej og Livornovej.

Forvaltningen har sendt bump-advisering til de berørte grundejere i vores område.

Bilag (tegning): Sikre-Skoleveje_Skolen-V-Sundet