Partshøring vedrørende etablering af busstoppested på Italiensvej

Grundejere mod Italiensvej har modtaget partshøringsbrev fra kommunen vedr. etablering af busstoppested på Italiensvej.

Baggrund og placering af stoppested

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. april 2018 en samlet
busbestilling i forbindelse med Cityringens åbning. Når Cityringen forventeligt åbner i september 2019, vil 85 % af alle boliger, arbejdspladser og studiepladser i de tætteste bydele ligge inden for 600 meters afstand på en metro- eller S-togsstation. Derfor vil man tilpasse busnettet, så det bliver sikret, at der er det bedst mulige samspil mellem metro, tog og bus.

Modstand fra grundejere

Flere af de berørte grundejere er imod denne ide da det kan medføre farlige trafikale problemer. Bussen kommer også til at køre ad Strandlodsvej, hvor fremkommeligheden i forvejen er meget dårlig p.g.a. parkerede biler i begge sider. Hvis en bus skal køre igennem, vil det være ekstra farligt at være cyklist på Strandlodsvej.

Se skitse, partshøringbrev fra kommunen samt nyt buslinjenet fra Movia nedenfor:

Italiensvej overgår til offentlig vej pr. 1. maj 2017

Kommunen har nu afgjort, at Italiensvej overgår til offentlig vej den 1. maj 2017. Dermed er en lang kamp mod kommunen om at tage vejen tilbage endelig ved at nå en afslutning, og vores forening er sluppet af med vedligeholdelsespligten for Italiensvej.

Italiensvej

Beboere mod Italiesvej har modtaget brev i deres eBoks med samme information.

Se vedlagte PDF for afgørelse: Afgørelse Italiensvej

Ændringen i vejens status træder i kraft pr. 1. maj 2017. Så det vil først være fra 1. maj, at det kan ses i Københavnerkortet.

Det skal fejres!
Med den gode nyhed planlægger bestyrelsen at bruge lidt ekstra penge på vejfesten til sommer (lørdag d. 19 august 2017), så afgørelsen kan fejres – sammen med 100 års jubilæum for vores grundejerforening. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!


Vores kontakt hos Kommunen

Kristian Dan Vestergaard
Sagsbehandler
Tilladelse til Vejændring
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Anvendelse

Njalsgade 13, 1. sal
Postboks 380
2300 København S

Mobil 2159 3903
E-mail fb2y@tmf.kk.dk
EAN 5798009809452

 

Parkeringstælling for Italiensvej (nordlige del)

Analyse af parkering langs den nordlige del af Italiensvej (fra Engvej til Genuavej), som tilstøder vores foreningsområde. Se vedlagte PDF for analyse og resultat af parkeringstællingen, som bekræfter en øget parkering på Italiensvej efter indførelse af 3-timers P-zone ved Lergravsparken. Klik på nedenstående link for Parkeringstælling (PDF dokument):

Parkeringstaelling

Parkeringstællingen er udfærdiget af vores Kasserere Povl Holm (Italiensvej 53).

Partshøring om overtagelse af del af Italiensvej

Borgerrepræsentationen har d. 22. september 2016 godkendt vores indstilling om at kommunen overtager en del af Italiensvej.
På baggrund af dette har kommunen d.d. sendt vedlagte ”Partshøring vedr. overtagelse af del af Italiensvej” til vores medlemmer, der har ejendomme tilgrænsende vejen. Brev er sendt til medlemmer eBoks.

partshoering-om-overtagelse-af-del-af-italiensvej_docx

udkast-til-afgoerelse-om-overtagelse-af-del-af-italiensvej

bilag-1

Italiensvej
“Vores” del af Italiensvej overgår til kommunen og skifter status fra privat fællesvej til offentlig vej. Tryk for billedet for stort kort.

Vores forening har kæmpet en lang kamp for at nå hertil, men nu ser det ud til at lykkedes med at vi kan slippe af med vejen og den omkostningsbombe, som ligger og venter næste gang Italiensvej skal renoveres.

Såfremt nogen af vores grundejere påtænker at gøre indsigelse vedr. kommunens overtagelse af vejen, så kontakt formanden eller et bestyrelsesmedlem først så evt. misforståelser kan afklares.

På bestyrelsens vegne
Formanden

Gennemgang for ibrugtagning Italiensvej (Nord)

Onsdag d. 5/10-2016 blev der afholdt gennemgang af Italiensvej (nordlige del) for ibrugtagning efter opgravning i fortove for opsætning af LED gadebelysning.

Deltagere:

  • Jesper Renneberg Andersen (Site Manager, Citelum)
  • Jan Kofod (Helbo.dk)
  • John Nielsen (Fmd., G/F Rugbakken)

Vedr. LED gadebelysningen: Lysstyrken vil blive dæmpet med ca. 21% når projektet og systemer er kørt ind.

Fejl og mangler blev noteret ned ved gennemgangen, og vil blive udbedret inden for nærmeste par uger.

Nr. Adresse Konstateret mangel
1 V. nr 43 Flise rettes
2 V. Milanovej armatur rettes
3 ———- Fliser rettes samt asfaltlapper rep/udbedres
4 Tv. for Brandhane Fliser knækket
5 V. nr. 53-55 armatur rettes, ny flise v.indkørsel skiftes
6 V. nr. 57 armatur rettes
7
8 Her skal eftergruses flere steder.

 

Sikre skoleveje for Skolen ved Sundet (SVS)

Vores genbo grundejerforeningen Fredenshøj, som ligger på den modsatte side af Italiensvej, har gennem længere tid arbejdet sammen med Skolen ved Sundet (SVS) om at gøre skolevejene mere sikre for skolens børn. Der foreligger nu et forslag sammen med kommunen – se nedenstående tegning for Italiensvej, som er omfattet af løsningsforslaget:

Italiensvej sikker skolevej
Projekt Sikker Skolevej for Skolen ved Sundet (SVS) – skitse af bump installation på Italiensvej i kryds ved Mantuavej og Genuavej

Se bilag længere nede for samlet løsningsforslag.


Italiensvej/Marsalavej – Ved Skolen ved Sundet

Ved Skolen ved Sundet etableres bump og hævede flader for at dæmpe bilernes hastighed på særligt kritiske krydsningspunkter på vej til skolen. Projektet vil skabe en mere sikker krydsning for cyklister og fodgængere i krydset Italiensvej/Marsalavej samt på Engvej ved Kaldæavej.

På vedlagte tegninger ses eksisterende forhold samt en skitse af det ønskede projekt. Projektet består at en større bump-installation på Italiensvej, en kys-og-farvel zone på Engvej og en række bump på Mantuavej, Marsalavej og Livornovej.

Forvaltningen har sendt bump-advisering til de berørte grundejere i vores område.

Bilag (tegning): Sikre-Skoleveje_Skolen-V-Sundet

TMU indstiller Italiensvej til offentlig vej

Teknik og Miljøudvalget (TMU) indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at Københavns kommune overtager Italiensvej som offenlig vej. Løsningsforslaget blev fremlagt på TMU møde d. 22. aug. 2016.

Dermed er mange års kamp for at få kommunen til at tage Italiensvej tilbage som kommunal (offentlig) vej, og dermed veligeholdelsen af vejen, ved at gå i opfyldelse. Vi forventer at ØU og BR godkender løsningsforslaget.

Link til forslag fra TMU møde:

http://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/22082016/edoc-agenda/cc0e4a89-b2fe-4bca-9b8b-0584e9362b57/3f53adc0-97a4-4965-8275-c995077da7de

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om Københavns Kommune skal opklassificere en del af Italiensvej, på strækningen fra Backersvej Amager Strand Metrostation, til offentlig vej.

Italiensvej

Italiensvej til offentlig vej

Bilag 1 (kort over løsningsforslag): 15627257-19174171-1

 


Fra KK’s hjemmeside:

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Københavns Kommune overtager to strækninger privat fællesvej på Italiensvej fra Amager Strand Metrostation (Roselillevej) til Backervej og fra Engvej til metroen, jf. bilag 1.
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at gennemføre partshøring og træffe endelig afgørelse om overtagelse af den private fællesvej, når partshøringen er afsluttet.

Problemstilling

Italiensvej (2300) er både offentlig vej og privat fællesvej, jf. bilag 1. I november/december 2014 blev der gennemført to trafiktællinger på den private fællesvej på strækningen mellem Engvej og Backersvej. Trafiktællingerne viste, at den gennemkørende trafik er større end 50 %.

Efterfølgende er der i marts 2016 foretaget en trafiktælling på både den nordlige og sydlige del af Italiensvej, som viste at den gennemkørende trafik på strækningen mellem Engvej og metroen er større end 50 %, samt på begge strækninger mellem Amager Strandvej og metroen, hvor den er mindre end 50 %.

Ved gennemkørende trafik på over 50 % er Københavns Kommune forpligtet til enten at dæmpe trafikken eller overtage strækningerne som offentlig vej, jf. lov om private fællesveje § 58, stk. 3 (LBK nr. 1537 af 21. december 2010).

Løsning

Borgerrepræsentationen vedtog d. 1. december 2011, at gennemkørende trafik i ovenstående tilfælde, så vidt muligt, skal søges nedbragt. Det er dog efter forvaltningens vurdering ikke muligt i dette tilfælde, og det foreslås derfor, at kommunen overtager vejen.

Italiensvej er en bydelsgade, som er adgangsvej til Amager Strand Metrostation, både fra vest og øst. Vejen er opdelt i to ensrettede strækninger på hver side af et kommunalt grønt område. Fra øst er den privat fællesvej i begge retninger, hvorimod den fra vest er privat fæles vej i den ene retning og offentlig vej i den anden retning. Vejen benyttes dagligt af mange, som har ærinde på metrostationen. Den almene og gennemkørende trafik er så væsentlig i forhold til funktionen af selve metrosystemet, at vejen bør gives status af offentlig vej.

Hvis den gennemkørende trafik på strækningen skal under 50 %, skal vejen lukkes for biltrafik. Det vil medføre, at biltrafik med ærinde ved metroen kun vil haveadgang fra Amager Strandvej, hvilket primært vil forringe fremkommeligheden for biler i områderne ved metroen. Desuden vil det give generel længere køreafstandeog skabe øget biltrafik på Amager Strandvej.

På strækningen mellem Amager Strandvej og metrostationen er trafikken så beskeden, at vejen forbliver som privat fællesvej.

Problemstillingen vedrørende den øvrige del af Italiensvej kan løses ved at opklassificere de private dele af vejen, så hele vejen med grønt område og kørebaner i begge retninger får status som offentlig vej.

Trafiktælling og dialog

Grundejerforeningerne Rugbakken, Landlyst og Fredenshøj har kontaktet kommunen, med ønske om en trafiktælling på den nordlige strækning fra Engvej til Backersvej, der er privat fællesvej.

Samtidig har forvaltningen valgt at tælle trafikken på strækningerne fra Engvej og metroen for at vurdere, om vejen har en sådan betydning for den almene færdsel, at disse strækninger også bør overgå til offentligvej. I nedenstående skema fremgår resultatet og tælleår for trafiktællingerne.

Trafiktælling
Strækning Gennemkørende trafik
Italiensvej mellem Engvej og Backersvej (april 2015 og september 2015) 50,20 %
Italiensvej mellem metroen og Engvej (marts 2016) 88,89 %
Italiensvej mellem Engvej og metroen (marts 2016) 80,65 %

Forvaltningen har en løbende dialog med Grundejerforeningerne Rugbakken, Landlyst og Fredenshøj, som har udtrykt ønske om, at vejen opklassificeres til offentlig vej.

Det er normalt en fordel for borgerne, at de private fællesveje overtages til offentlig veje, fordi kommunen overtager drift og vedligeholdelse af vejen. Kommunen har i forvejen drift af den sydlige kørebane samt de grønne arealer, som skyldes historisk placering af HOFOR´s hovedledning.

Sammenholdt med at beboerne har anmodet om trafiktællingen og selv ønsker en overtagelse, er det forvaltningens vurdering, at der i dette tilfælde ikke er beboere eller grundejere med særlige rettigheder eller privilegier, der bliver negativt berørt af kommunens overtagelse.

Alle grundejere bliver partshørt i forbindelse med overtagelsen.

Økonomi

Som en konsekvens af opklassificering til offentlig vej vil Teknik- og Miljøforvaltningen overtage driftsansvaret af Italiensvej på vejstykket mellem Engvej og Backersvej, samt vejstykkerne mellem Engvej og metroen. Det vil medføre en stigning i Københavns Kommunes udgifter til vejvedligeholdelse. Udgiften skønnes at udgøre 219.740kr. pr. år.

Udgifterne afholdes på Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme og finansieringen stammer fra DUT-kompensationen (1.5 mio. kr.) i forbindelse med ikrafttrædelsen af lov om private fællesveje (LBK nr. 1537 af 21. december 2010).Kompensationen blev indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsramme i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012.

Videre proces

Når indstillingen er godkendt igangsætter forvaltningen den lovfæstede procedure for overtagelse af vejen med partshøring samt klagemulighed i henhold til forvaltningsloven, lov om private fællesveje og lov om offentlige veje.

Pernille Andersen

/Anne-Sofie Degn

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. august 2016

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.